Zgodovinski oris

Kliknite na pike na časovnici za podrobnejši ogled posameznega obdobja:

 1. Nacionalizacija lekarn

  Za 17 zasebnih lekarnarjev, ki so pred drugo svetovno vojno delovali na razširjenem območju Ljubljane, se je po vojni začelo drugačno obdobje. Nova Ustava Federativne ljudske republike Jugoslavije iz leta 1946 je razveljavila desetletje in pol star Zakon o lekarnah in nadzoru nad prometom zdravil in lekarne, razen petih, ki jih je država ukinila, do leta 1949 nacionalizirala.

  Večina lekarn deluje še danes, čeprav ne nujno na istem mestu. Lekarna Bakarčič je postala Lekarna Levstik, Lekarna pri sv. Roku je danes Lekarna Šiška, Lekarna Bohinc je postala Lekarna Mirje, Lekarna Murmayer je postala Lekarna Tabor, danes Lekarna Metelkova, Lekarna Ramor je postala Lekarna Miklošič, Lekarna Komotar je postala Lekarna Vič, Lekarna Kraut je postala Lekarna Polje, Lekarna Kmet je postala Lekarna Bežigrad, Lekarna Kuralt je postala Lekarna Ajdovščina, Lekarna Gartus je postala Lekarna Moste, Lekarna Oblak pa Lekarna Šentvid. Lekarna Sušnik na Prešernovem trgu je leta 1945 postala 1. državna lekarna, po popolni preureditvi in razširitvi pa Centralna lekarna. Ukinjene pa so bile naslednje lekarne: Lekarna Piccoli, Lekarna Trnkoczy, Lekarna Bahovec, Lekarna Levstek in Lekarna Ustar.

  Vse ohranjene ljubljanske lekarne, razen Lekarne Ramor, današnje Lekarne Miklošič, ki so ji namenili posebno vlogo, so tudi po nacionalizaciji ostale gospodarsko samostojne organizacije. Delovale so po načelih in predpisih za državna gospodarska podjetja in so samostojno razpolagale s svojimi sredstvi, operativno pa jih je vodila Uprava mestnih lekarn Ljubljana. Lekarna Ramor je takoj po osvoboditvi kot lekarna zaprtega tipa prešla pod upravo Federalnega zavoda za socialno zavarovanje in se preimenovala v Lekarno za zavarovance. Izdajala je zdravila le na recept. Že leta 1948 je ime spremenila v Drugo mestno lekarno, a je ohranila poseben status zaprte ustanove. Šele v začetku petdesetih let se je kot samostojno gospodarsko podjetje izenačila z drugimi podržavljenimi ljubljanskimi lekarnami in od leta 1956 nosila ime Lekarna Miklošič.

 2. Prehod iz državne v mestno upravo

  Leta 1952 so lekarne iz državne uprave prešle pod pristojnost mestne uprave, tri leta pozneje pa pod upravo občinskih ljudskih odborov. V zvezi z lekarnami se prvič pojavi izraz »zdravstvena ustanova«.

 3. Kontrolno-analizni laboratorij

  Pot izdelka na trg je zaradi zagotavljanja kakovosti dolga in zahtevna. Za preverjanje kakovosti skrbi Kontrolno analizni laboratorij Lekarne Ljubljana, ki je od leta 1954 deloval v Centralni lekarni.

 4. Reorganizacija zdravstvenih zavodov

  Zakon o organizaciji zdravstvene službe je regionalne zdravstvene centre pooblastil, naj določijo območja, za katera se ustanovi posamezen zdravstveni zavod. Ljubljanske lekarne pridejo pod pristojnost Mestnega sveta mesta Ljubljane.

 5. Združevanje lekarn

  Liberalizacija države v šestdesetih letih je prinesla tudi prizadevanja za združevanje gospodarskih družb, s katerimi je država hotela racionalizirati upravljanje s sredstvi in dohodki. Pri združevanju ljubljanskih lekarn je imela pomembno vlogo mestna politika, odločilnega pomena za soglasje delavcev pa so bile dobre izkušnje združenih lekarn na drugih območjih – med njimi delo na višji strokovni ravni, lažje zagotavljanje strokovnih kadrov in racionalizacija poslovanja.

  Centralni lekarni se poleg Lekarne Levstik, ki se je Centralni lekarni pridružila leta 1964, pripojijo lekarne Miklošič, Ajdovščina, Bežigrad, Mirje, Moste, Polje, Šentvid, Šiška, Tabor in Vič, kot posebna organizacijske enota v okviru Lekarne Miklošič pa še lekarniške postaje Grosuplje, Ivančna Gorica, Stari trg pri Ložu in Medvode.

 6. Pravilnik o verifikaciji lekarn

  Leta 1972 je bil sprejet pravilnik o verifikaciji lekarn, ki je postavil strokovne in tehnične pogoje za opremo in kadre. Tako so lekarne začele več sredstev namenjati izboljševanju opreme, aparatur, delovnih pogojev in povečevanju zalog zdravil.

 7. Združitev ljubljanskih lekarn

  1. 1. 1977 se ljubljanske lekarne dokončno združijo v enotno delovno organizacijo Lekarna Ljubljana p.o. Ljubljana, ki ima šestnajst poslovnih enot. Do tedaj samostojne lekarne postanejo poslovne enote združene lekarne.

  V letu združitve se je prvič razširila tudi lekarniška mreža, ki je bila do tedaj po obsegu bolj ali manj takšna kot takoj po drugi svetovni vojni. 1. julija 1977 se je namreč Lekarni Ljubljana zaradi kadrovske stiske pridružila Lekarna Idrija z Lekarniško postajo Cerkno.

 8. Odcepitev Kontrolno analiznega laboratorija

  Skladno z dobro proizvodno prakso, ki zahteva neodvisnost kontrole, se je leta 1980 Kontrolno analizni laboratorij odcepil od Galenskega laboratorija in bil šest let pozneje verificiran kot prvi kontrolno-analizni laboratorij v Sloveniji. Danes je sodobno opremljen, sledi strogim zahtevam dobrih praks, dejavno sodeluje v procesu zagotavljanja kakovosti na ravni zavoda, opravlja tudi storitve za lekarne in si prizadeva za nenehno izboljševanje kakovosti. V Kontrolno analiznem laboratoriju se izvaja kontrola vseh vhodnih surovin in končnih izdelkov Lekarne Ljubljana.

 9. Širitev območja delovanja

  V začetku osemdesetih let je Lekarna Ljubljana razširila območje delovanja in povezala 23 enot - 18 lekarn in pet lekarniških postaj. Mesto Ljubljana je z odprtjem lekarne v zgradbi Zdravstvenega doma Črnuče po poltretjem desetletju dobila prvo namensko zgrajeno lekarno po vojni (1982). Nove prostore je v Zdravstvenem domu Center dobila Lekarna Tabor (1983). Lekarni Ljubljana pa se je na pobudo lokalnih delavcev, ki so v združitvi videli prednosti v boljši organiziranosti in višji strokovni ravni Lekarne Ljubljana, pridružila še Lekarna Vrhnika z Lekarno Logatec, Lekarno Cerknica in Lekarniško postajo Borovnica (1983). Sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja je bila v stavbi zdravstvene postaje Velike Lašče zgrajena druga nova lekarna na območju ljubljanskih občin po drugi svetovni vojni (1985), na Dolenjski cesti v Ljubljani je začela delovati Lekarna Rakovnik (1986).

 10. Odpiranje novih enot

  V zadnjem desetletju preteklega stoletja so začele delovati naslednje enote Lekarne Ljubljana: Lekarna Fužine in Lekarniška podružnica Koseze (z letom 1992 so se lekarniške postaje preimenovale v lekarniške podružnice), lekarna v Novih Jaršah, Lekarna Bavarski dvor, Lekarna Vnanje Gorice. Zahtevno popolno prenovo je doživela Lekarna Miklošič, ki je tedaj opravljala tudi dolžnosti 24-urne neprekinjene oskrbe z zdravili za Ljubljano in okoliške občine. Lekarna Ljubljana je dežurstvo izvajala tudi v Cerknici in Idriji, s čimer je zagotavljala neprekinjeno preskrbo z zdravili več kot dvajsetim slovenskim občinam. Leta 1998 je Lekarna Ljubljana postavila prvo spletno stran, na kateri je predstavila svoje delovanje, lekarniške enote, aktualna obvestila in strokovne članke z nasveti farmacevtov.

 11. Lekarna Ljubljana postane mestni zavod

  Slovenska osamosvojitev je Lekarni Ljubljana narekovala tudi organizacijske spremembe v upravljanju. Leta 1991 je bil namreč sprejet Zakon o zavodih, ki je utemeljil organiziranost in poslovanje javnih zavodov glede izvajanja javnih služb, leta 1992 mu je sledil Zakon o lekarniški dejavnosti, s sprejetjem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ljubljana avgusta 1997 pa je Lekarna Ljubljana postala javni zavod v lasti mesta Ljubljane.

 12. Zakon o lekarniški dejavnosti

  Sprejet je Zakon o lekarniški dejavnosti, ki kot poseben zakon uredi izvajanje lekarniške dejavnosti.

   

 13. Učni zavod in selitev Galenskega in Kontrolno analiznega laboratorija

  Lekarni Ljubljana je bil leta 1995 podeljen naziv učni zavod, saj je bila že več let uspešno dejavna pri usposabljanju, strokovnem izpopolnjevanju in izobraževanju lekarniških strokovnjakov. Izvaja praktični pouk za dijake srednješolskega izobraževanja farmacevtski tehnik in študente enovitega magistrskega študija programa druge stopnje farmacije.

  V nove prostore na Tbilisijski ulici 87 v Ljubljani se preselita Galenski laboratorij in Kontrolno analizni laboratorij.

   

 14. Lekarna Ljubljana postane mestni zavod

  S sprejetjem Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Ljubljana avgusta 1997 je Lekarna Ljubljana postala javni zavod v lasti mesta Ljubljane.

 15. Nove enote v prvem desetletju

  V novo tisočletje je Lekarna Ljubljana vstopila z odprtjem Lekarne Bežigrajski dvor; sledili sta odprtji nove Lekarniške podružnice Dobrepolje in Lekarne Brdo, Lekarna pri polikliniki, novi enoti v nakupovalnih centrih – v Supernovi na Rudniku in v Cityparku v ljubljanskem BTC Cityju, Lekarna pri šišenski knjižnici, Lekarna Trzin, Lekarna Zlatica Vrhnika, Lekarna Trnovo v Domu starejših občanov Trnovo in Lekarna Sončni dvori v Grosuplju.

 16. Galenski laboratorij pridobi GMP

  Od leta 2003 ima Galenski laboratorij certifikat o izvajanju dobre proizvodne prakse za zdravila (EU GMP). Morda se niti ne zavedamo velikega pomena, ki ga še vedno imajo galenski laboratoriji za nemoteno preskrbo našega trga z zdravili. Slovenski trg je namreč relativno majhen in pogosto nezanimiv za velika tuja farmacevtska podjetja. Prav galenski laboratoriji pa so tisti, ki lahko z maloserijsko proizvodnjo zagotovijo dostopnost mnogo deficitarnih zdravil.

   

 17. Lekarna pri polikliniki prevzame dolžnosti dežurne lekarne

  Med pomembnejšimi mejniki v prvem desetletju je bilo odprtje nove Lekarne pri polikliniki leta 2004, ki je od Lekarne Miklošič prevzela dolžnosti 24-urne neprekinjene preskrbe z zdravili s poudarkom na storitvah za bližnje specialistične ambulante.

 18. Uvedba samopostrežnega pristopa k prodaji tržnega blaga

  Razvoj novega koncepta lekarn s poudarkom na samopostrežnem delu. Prva lekarna s takšno ureditvijo je Lekarna Fužine.

 19. Sodoben lekarniški zavod

  Lekarna Ljubljana se dokončno uveljavi kot najbolj sodoben in prodoren lekarniški zavod v Sloveniji. Na tržnem delu dejavnosti, ki vključuje izdelke za ohranjanje in krepitev zdravja, kot so prehrana in prehranska dopolnila, medicinski pripomočki, kozmetični izdelki in drugi izdelki za nego itd., je Lekarna Ljubljana v letu 2009 uvedla program zvestobe s Kartico zvestobe Lekarne Ljubljana. Njen namen je učinkovitejše komuniciranje s strankami – ozaveščanje o zdravem načinu življenja in preventivnih dejavnostih ter informiranje o ponudbi in ugodnejših nakupih izdelkov za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. V program zvestobe je vključenih že več kot 178.000 strank. Vzpostavili so Spletno Lekarno Ljubljana, s katero so strankam omogočili nakup izbranih izdelkov tudi prek spleta in dostavo na dom, izziv in priložnost pa so zaznali tudi v širitvi linij in razvoju novih izdelkov pod lastno blagovno znamko – tradicionalno lekarniških in tudi novih sodobnih izdelkov.

  Konec leta je Lekarna Ljubljana z namenom boljše organizacije in preskrbe z zdravili ustanovila lastno veledrogerijo LL Grosist. Danes je LL Grosist eden od štirih največjih veletrgovcev z zdravili v Sloveniji.

 20. Opustimo kajenje

  Lekarna Ljubljana je leta 2011 uvedla trimesečni program Opustimo kajenje, s katerim poskuša kadilcem pomagati, da v okviru večje skupine pod strokovnim vodstvom magistra farmacije in psihologa lažje opustijo to škodljivo razvado in nadaljujejo življenje brez tobaka. Do leta 2019 je program zaključilo 22 skupin.

 21. Razvoj lekarniških storitev

  Farmacevtska skrb se je do leta 2012 v Lekarni Ljubljana izvajala na pobudo posameznih magistrov farmacije, izvajale so se meritve glukoze in holesterola v krvi, po tem obdobju pa se je sistemizirala v obliki storitev svetovanj za zdrav življenjski slog. V tem letu so začeli izvajati svetovanje pri merjenju krvnega tlaka, svetovanje pri hiperlipidemiji in svetovanje pri samokontroli in meritvi glukoze v krvi.

  Ena od najpomembnejših investicij zadnjega desetletja je bila ureditev novih prostorov dežurne lekarne v neposredni bližini urgentnega bloka Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Tja se je konec leta 2012 preselila Lekarna pri polikliniki, ki je z avtomatiziranim lekarniškim sistemom za shranjevanje in izdajo zdravil postala največja in najsodobnejša lekarna v Sloveniji.

  Odprli sta se enoti Lekarna Cerkno in Lekarna Škofljica.

 22. Uvedba osebne kartice zdravil in pridobitev certifikatov

  Lekarna Ljubljana je pridobila mednarodni certifikat kakovosti ISO 9001-2008 v lekarniški dejavnosti, svetovanju pri predpisovanju in uporabi zdravil, razvoju in izdelovanju zdravil in pomožnih zdravilnih sredstev ter osnovni certifikat Družini prijazno podjetje. V lekarne so uvedli storitev priprave osebne kartice zdravil, ki omogoča sistematičen in pregleden izpis zdravil in drugih izdelkov za ohranjanje zdravja, ki jih pacient uporablja.

  Odprli sta se novi enoti Lekarna Lukovica in Nova lekarna Postojna, v nove prostore pa preselili Lekarna Polje in Lekarna Škofljica.

 23. 1. Festival zdravja

  Petinšestdeset let delovanja je Lekarna Ljubljana obeležila s prvim Festivalom zdravja, katerega namen je ozaveščanje o pomenu preventivnih dejavnosti za ohranjanje zdravja in dobrega počutja. Festival zdravja je postal vsakoletni družabni dogodek z dobrodelno noto. Z brezplačnim vstopom, brezplačnimi meritvami in svetovanjem ter z brezplačnimi predavanji zagotavljajo dostop do znanja in strokovnih lekarniških storitev vsem, ki jih potrebujejo.

  Junija 2014 je Lekarna Ljubljana kot ena prvih v Sloveniji pacientom ponudila kognitivno lekarniško storitev Pregled uporabe zdravil. Pregled uporabe zdravil je pogovor s pacientom, pri katerem magister farmacije preveri pacientovo razumevanje terapije z zdravili, pravilno uporabo in ravnanje z zdravili, morebitne neželene učinke in druge težave pri zdravljenju z zdravili. Cilj storitve je zagotoviti čim bolj učinkovito zdravljenje z zdravili in s tem tudi večjo kakovost življenja.

  Odprtje novih lekarniških podružnic v Podpeči, Horjulu in Novi vasi na Blokah.

 24. Ustanovitev Ljubhospica

  Ustanovitev zavoda za hospic paliativno oskrbo Ljubhospic, v okviru katerega je Lekarna Ljubljana prevzela patronat nad edino hišo hospica pri nas. Na valentinovo leta 2016 je tako Hiša Ljubhospica ponovno odprla svoja vrata. S pomočjo Lekarne Ljubljana je oskrba neozdravljivo bolnih, ki jo neprekinjeno zagotavlja interdisciplinarni tim strokovnjakov, za vse ljudi brezplačna.

  Lekarna Ljubljana je v letu 2015 uvedla tri nove lekarniške storitve v okviru svetovanj za zdrav življenjski slog: svetovanje pri povišani telesni teži, svetovanje pri težavah s prostato in svetovanje ob osteoporozi. 

  Na razvoj Lekarne Ljubljana sta vplivali tudi digitalizacija poslovanja in uporaba novih tehnologij; v poslovanje so bili uvedeni elektronski računi in uporaba elektronskih receptov. Postopoma so v lekarne začeli uvajati sistem elektronskih cenovk. Kot prva v Sloveniji je Lekarna Ljubljana postavila prodajni avtomat Lekarna24, ki dan in noč nudi preprost dostop do izbranih izdelkov za dobro počutje in nego.

  Odprtje nove Lekarne Tehnološki park, prevzem Lekarne WTC.

 25. Založba Lekarna Ljubljana

  Lekarna Ljubljana je pričela izvajati storitev farmakoterapijskega pregleda s farmacevtom svetovalcem v zdravstvenih domovih in uvedla svetovanje pri težavah s kožo v okviru svetovanj o zdravem življenjskem slogu.

  Leta 2016 je bila ustanovljena Založba Lekarna Ljubljana, ki izdaja in prodaja knjige ter druge publikacije, namenjene predvsem otrokom in laični javnosti, s katerimi spodbuja skrb za zdravje in zdrav način življenja. Kot prve so bile v letu ustanovitve izdane štiri slikanice za otroke z zdravstveno tematiko, leto pozneje pa je pod okriljem založbe ob predstavitvi nove maskote linije izdelkov za otroke Malček nastala tudi poučna otroška slikanica Zmajček Malček čofne v lužo. Do leta 2019 je izdala 12 slikanic oziroma knjig.

  Odprtje novih enot: Lekarna Savska in Lekarniška podružnica Log - Dragomer. Selitev Lekarne Ivančna Gorica v nove prostore v prizidku zdravstvenega doma.

 26. Novi Zakon o lekarniški dejavnosti

  V delovanje in razvoj dejavnosti Lekarne Ljubljana je precej negotovosti vnesel leta 2017 sprejet novi Zakon o lekarniški dejavnosti, saj je pustil odprtih in nedorečenih več vprašanj. Lekarna Ljubljana je nanj odgovorila s sprejemom Strateškega načrta Lekarne Ljubljana 2018- 2022.
  Lekarna Ljubljana je pridobila polni certifikat Družini prijazno podjetje, kar dokazuje, da stremi k ustvarjanju ravnovesja med službenimi in družinskimi obveznostmi svojih zaposlenih ter posledično k njihovemu večjemu zadovoljstvu.
  Nadgradili so informacijski sistem v skupni zasebni računalniški oblak Lekarne Ljubljana in uvedli prve virtualne police v lekarne.
  Odprtje Lekarne Vila Urbana.

   

 27. Prenova spletne lekarne in certifikat ISO 9001-2015

  Lekarna Ljubljana je pridobila mednarodi certifikat kakovosti ISO 9001–2015.
  Prenovljena je bila celostna spletna predstavitev. Spletna Lekarna Ljubljana je zaživela v novi podobi, prilagojena mobilnim napravam, dodali so nove vsebine in funkcionalnosti. Spletnim uporabnikom omogoča sodoben spletni nakup izdelkov za ohranjanje zdravja in dobrega počutja, ki je podprt z napredno tehnologijo, s pomočjo katere je zagotovljeno strokovno svetovanje in varen nakup.

  Odprtje Lekarne Sončni log v Logatcu in Lekarniške podružnice Zagradec. Po celoviti prenovi so ponovno odprli Lekarno Mirje, v kateri so restavrirali več kot sto let staro pohištvo in del opreme. Selitev Lekarne Sončni dvori v novo Lekarno pri ZD Grosuplje.

  LL Grosist odpre prvo specializirano prodajalno LL Viva.

 28. Statut Javnega zavoda Lekarna Ljubljana

  Lekarna Ljubljana je v leto 2019 vstopila kot največji javni lekarniški zavod v Sloveniji z več kot 360 zaposlenimi v 52 poslovnih enotah - lekarnah in lekarniških podružnicah, Galenskem laboratoriju ter upravi. Z zdravili ter drugimi izdelki za ohranjanje zdravja in dobrega počutja oskrbuje prebivalce Mestne občine Ljubljana in prebivalce občin: Borovnica, Brezovica, Cerknica, Cerkno, Grosuplje, Idrija, Ivančna Gorica, Log - Dragomer, Logatec, Loška dolina, Lukovica, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Videm - Dobrepolje, Trzin, Vrhnika, Horjul in Bloke. Z odpiranjem novih in prenovo obstoječih enot v manjših in bolj odročnih krajih izboljšuje dostopnost do zdravil in lekarniških storitev lokalnim prebivalcem.

  V začetku leta 2019 je bil potrjen predlog Statuta Javnega zavoda Lekarna Ljubljana.